O SPOLKU

Spolek řecko-českého přátelství byl založen po prvním roce fungování aktivity české školičky (2012) a funguje oficiálně od roku 2013.

Spolek založila a do roku 2015 financovala ze svých zdrojů Mgr. Markéta Tomčíková (Strnadová), nyní překladatelka a tlumočnice žijící v Praze.

Od roku 2015 je spolek dotován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Počáteční pomoc níže uvedených lidí a institucí byla zásadní.

***
 
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NÁSLEDUJÍCÍM
 • Za vědeckou, etickou a materiální podporu děkujeme:
Dimitriovi Kargiotisovi, profesorovi Univerzity v Ioannině
Máriovi Kargiotisovi, právníkovi
CK IRÍNY TOURS a Sotiře Korecké Margaritopulu
 • Dále pak také: 
Spolku žen Leptokárie, jenž nám poskytl učebnu pro školní rok 2012,2013
Budově KAPI Leptokárie, jež nám poskytla učebnu v roce 2012, 2013
1.Základní škole v Leptokárii, jež nám poskytla učebnu v roce 2013,2014, 2015, 2016
Obecní knihovně v Leptokárii za občasné poskytnutí prostor
Českému rozhlasu Dvojka, jenž nás prezentuje a daruje knihy
Nakladatelství JAS a tiskárně PB TISK za darované knihy
Časopisu KVĚTY za prezentaci ČŠBH
Divadelnímu spolku Poupoulo za pomoc při organizaci společenských akcí
Všem dárcům českých knih do naší české knihovny
KAO.CZ za vytvoření www stránek
GTL za příslib převozu knih do Řecka od r.2015
 • Za jejich neustálou účast:
Velvyslanectví České republiky v Athénách
Honorárnímu konzulátu České republiky v Thessalonikách
České škole bez hranic a předsedkyni Lucii Boucher Slavíkové 
Za finanční dar MZV pro podporu činnosti spolku v roce 2015.
 • Rodičům našich žáků a členům spolku za příspěvky a účast.
   
 • Zvláštní poděkování patří vyučujícím:
Šárce Záveské Deligianni za dobrovolnou výuku předškoláků 2013 - 2017.
Afroditi Tsiola za dobrovolnou výuku předškoláků 2016 - 2017.

***

SPRÁVNÍ RADA DO LEDNA 2016

Předsedkyně: Mgr. Markéta Tomčíková (Strnadová)
Místopředseda: profesor Dimitris Kargiotis
Tajemník: Sotira Korecká Margaritopulu
Pokladník: profesorka Martha Vasileiadi
Člen: profesorka Georgia Pateridou

SPRÁVNÍ RADA, LEDEN 2016 - LEDEN 2018

Předsedkyně: Lucie Plotzerová
Místopředseda: profesor Dimitris Kargiotis
Tajemník: Maria Tsaousidou
Pokladník: Mgr. Iva Havlíková
Člen: Mgr. Markéta Tomčíková (Strnadová)

SPRÁVNÍ RADA, LEDEN 2018 - NYNÍ

Předsedkyně: Lucie Plotzerová
Místopředseda: Marie Tsaousidou
Tajemník: Petra Ulmanová
Pokladník: Petra Ochvatová
Člen: Martin Frolik


***
 
STANOVY, CÍLE

Cílem spolku je:
 1. Rozvíjení duchovních, morálních a kulturních vztahů mezi státy Řecké republiky a České republiky.
 2. Upevňování a šíření řecko-českého přátelství.
 3. Rozvíjení dobromyslné soutěživosti, solidarity, srdečnosti a obecně veškerých hodnotných lidských ideálů.
 4. Zaměření se na současné společenské otázky s aktivní účasti členů na jejich řešení.
Spolek je plně politicky nestranný a staví se proti jakékoliv formě lidské diskriminace (ve vztahu k pohlaví, rase a vyznání).
 
 
Spolek bude realizovat naplnění svých cílů formou:
 1. Výuky českého jazyka, obzvláště pak v rámci iniciativy „Česká školička v Řecku“.
 2. Pořádání přednášek tematicky zaměřených na dějiny, kulturu, tradice, zvyky a obyčeje a obecně kulturní dění v České republice.
 3. Pořádání zkoušek znalostí českého jazyka.
 4. Zřízení „domu“, neboli místa vhodného k setkávání se členů Spolku a dalších osob, zajímajících se o jeho činnost. Uspořádání, výzdoba a pravidla chování v prostorách „domu“ budou stanoveny vnitřním řádem, schváleným valnou hromadou v souladu s ustanoveními těchto stanov.
 5. Zřízení knihovny a čítárny českých knih.
 6. Zřízení audiovizuálního fondu a dalších fondů s obsahem zaměřených na dějiny, kulturu, jazyk, literaturu a každodenní život a obecně na vše, co se týká života v České republice.
 7. Vedení vybavených zařízení k provozování a kulturní, divadelní, vědecké, školní a další činnosti Spolku.
 8. Pořádání společenských a kulturních akcí, výstav, koncertů a divadelních představení v k tomu vhodných prostorách Spolku, anebo v prostorách poskytnutých k tomuto účelu zdarma či za úplatu třetími osobami.
 9. Promítání filmů, pořadů a dokumentárních snímků.
 10. Pořádání vzdělávacích programů, seminářů, přednášek a vzdělávacích programů pro vyučující jak v místě sídla Spolku, v Thessaloniki, tak i v České republice, případně v jiném státě.
 11. Zřízení pracoviště k evidenci a vydávání literárních děl, časopisů a novin v řeckém a českém jazyce, jakož i v jiném jazyce, za účelem šíření literární činnosti v zahraničí.
 12. Vydávání oznámení, tiskovin, nevin, časopisů, tematických článků, knih, kalendářů a obecně jakýchkoliv tištěných či elektronických médií vhodných k šíření cílů Spolku. Veškeré tiskoviny budou sepisovány v řeckém, případně i v českém, jazyce, jakož i v jiném jazyce k mezinárodnímu šíření činnosti Spolku.
 13. Pořádání literárních, společenských a kulturních soutěží.
 14. Pořádání tvůrčích programů k prospěšné a tvůrčí činnosti členů Spolku v jejich volném čase.
 15. Převzetí dobrovolné činnosti při poskytování pomoci postiženým dětem.
 16. Využívání moderních technologií a aplikací, včetně internetu, k prezentaci a popularizaci činnosti Spolku nejen v geografickém rámci Thessaloniki, ale i širšího regionu, po celém Řecku a zahraničí.
 17. Pořádání pravidelných diskuzí, přednášek, vzdělávacích, filologických a uměleckých dnů anebo večerů samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 18. Pořádání zasedání a diskuzních fór k vědeckým nebo společenských událostem, které mohou být předmětem zájmu členů Spolku, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 19. Podílení se na rozhlasových pořadech.
 20. Pořádání akcí, koncertů, výstav, setkání, divadelních představení, večírků a diskuzních pořadů u „kulatého stolu“ se členy Spolku, ale i třetích osob, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 21. Pořádání tematických zájezdů, výletů a výměnných programů, a to samostatně, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.
 22. Zajištění překladů listin, knih, článků a dalších děl z řeckého jazyka do českého jazyka, anebo do jiného cizího jazyka a naopak.
 23. Zakládání různých komisí, jako např. vzdělávací, umělecké, publikační, rekreační, sportovní atp. Členy těchto komisí jsou členové Spolku volení správní radou, která odpovídá za jejich vznik, činnost a koordinaci jejich činnosti.
 24. Poskytování podpory vynikajícím žákům a studentům formou stipendia, materiálního vybavení (např. přenosného počítače, knih atd.), případně jinou vhodnou formou.
   xxv.            Spolupráce s dalšími vzdělávacími a uměleckými subjekty, spolky a institucemi jak dobrovolnými, tak i státními či veřejnými, jak řeckými, tak i zahraničními.
 1. Zapojení Spolku do rámce evropských programů.
AKTIVITY ...
O SPOLKU PARTNEŘI KONTAKTY
ČESKÁ ŠKOLIČKA Program výuky O školičce Učitelé ČESKÁ KNIHOVNA DOPROVODNÉ AKCE STUDIUM V ČESKÉ REPUBLICE
2015 ....... 2021 © www.spolek-recko-ceskeho-pratelstvi.cz webdesign | websystem | KAO.cz